02.10.2007, Folkclub PRISMA, im Bottich, Pforzheim